Thành Viên Tốt

Làm thế nào để trở thành những thành viên tốt trong gia đình
Kính chào các vị Giáo sư, Giảng viên và sinh viên,
Các bạn thân mến!
Hôm nay là thứ Tư, ngày 25 tháng 5, năm 2011. Tôi pháp danh là Thích Trừng Sỹ và Pháp huynh của tôi là Thượng tọa Thích Nguyên Kim. Chúng tôi đến từ Chùa Cổ Lâm. Nhận lời mời từ Đại học Seattle, và được sự chỉ đạo và cho phép của Hòa thượng Thích nguyên An, Viện chủ Chùa Cổ Lâm, chúng tôi rất hoan hỷ đến đây để thuyết trình và tham dự buổi hội thảo tôn giáo tại Đại học này do các vị Giáo sư tổ chức. Những người nói chuyện chính tối hôm nay là Thượng tọa Nguyên Kim, Linh Mục Thành, Hướng đạo viên Sơn, và thầy Trừng Sỹ.
Đề tài của tôi thuyết trình ở đây là “làm thế nào trở thành những thành viên tốt trong gia đình.[1]How to become good members in family


Good evening Professors, lecturers and students,
Dear friends!

Today is Wednesday, May 25, 2011. My Dharma name is Venerable Thich Trung Sy and my Dharma brother’s name is Senior Venerable Thích Nguyên Kim. We are from Co Lam temple. Having received the invitation from Seattle University, and being guided and allowed by the Most Venerable Thich Nguyen An, the Head of Co Lam Temple, we are very happy to come here to present and attend this religious Seminar at this University organized by Professors. This evening, the main speakers are Senior Venerable Nguyên Kim, Catholic Priest Thành, Youth Leader Mr. Sơn, and Venerable Trừng Sỹ.

My topic presented here is “how to become good members in family.”[2]

Như quý vị biết gia đình là một tế bào của xã hội, là đơn vị giáo dục đầu tiên của xã hội, là nền tảng căn bản và vững chãi giáo dục về thương yêu. Trong gia đình, cha mẹ đóng vai trò giáo sư rất quan trọng trong việc dạy con cái về thương yêu, an lạc và hạnh phúc. Con cái là những sinh viên học về thương yêu, an vui và hạnh phúc.
 As you know family is a cell of society, the primary educational unit of society, a basic and steady foundation of loving education. In family, parents play very important roles of professors in teaching their children love, peace, and happiness. Children that are students learn love, peaceful joy, and happiness.

Thương cha, thương mẹ, hay thương con cái của mình, trước hết, chúng ta phải có mặt đích thực ngay bây giờ và ở đây cho người thương của chúng ta. Có mặt ngay bây giờ và ở đây để chúng ta có thể lắng nghe những gì người thương của chúng ta nói. Khi người ấy nói điều gì tốt, chúng ta học để duy trì và phát triển. Khi người ấy nói điều gì không tốt, chúng ta cũng học, nhận diện, và loại bỏ dần. Những điều chúng ta muốn nhấn mạnh ở đây là ái ngữlắng nghe. Nếu cha mẹ nói thương con, nhưng họ không có ở nhà, họ không có mặt bây giờ và ở đây, họ luôn bận rộn công việc làm ăn, họ không có thời gian rảnh để chơi với con, để ăn, uống, ngủ, nghỉ với con, và chăm sóc con cái họ. 

Loving father, loving mother, or loving our children, first of all, we must be authentically present right here and now for our loved ones. Being present right here and now is for us to listen and learn what our loved ones say. When he or she says something good, we learn to uphold and develop that theme. When he or she says something non-good, we also learn, recognize, and eliminate it gradually. Something we would like to stress here is loving speech and deep listening. If father and mother say, they love their children, but they do not stay at home, they are not present here and now, they are always busy doing business, they do not have free time to play with their children, to eat, drink, sleep, take a rest with them, and to look after their children.

Do đó, theo tác giả, trong mỗi ngày một đêm 24 giờ đồng hồ, chúng ta nên dành thời gian ít nhất 2 giờ, một giờ cho buổi sáng và một giờ cho buổi tối để chăm lo việc học hành, ăn, uống, ngủ, nghỉ và đời sống con cái. Chúng ta hướng dẫn con cái và thực tập được như vậy, thì con cái của chúng ta dễ dàng trở thành những thành viên tốt trong gia đình, sinh viên tốt ở nhà trường, và công nhân hay viên chức ở xã hội.
Therefore, according to the author, in each day and night, in twenty-four hours of watch, we should put aside time of at least two hours, one hour in the morning and one hour in the evening to take care of our children’s studies, eating, drinking, sleep, rest, and life. When we guide our children and practice like this, it is easy for them to become good members of our family, good students at school, and good workers or officials in society.

Tuy nhiên, muốn dạy dỗ con cái cho tốt, thì chúng ta phải là người vợ hoặc người chồng gương mẫu sống đời sống chánh niệm và tỉnh giác bằng cách áp dụng và thực tập ái ngữlắng nghe trong đời sống hằng ngày của chúng ta. Khi người vợ nói điều gì giận, người chồng phải thực tập hạnh lắng nghe với tâm không thành kiến, không phản ứng, và không phán xét. Đợi người vợ nói xong, thì lúc đó, người chồng mới bắt đầu nói một cách khéo léo và uyển chuyển. Ngược lại, khi người chồng giận, người vợ cũng thực tập lắng nghe sâu những gì người chồng nói. Đợi người chồng nói xong, thì người vợ mới bắt đầu tâm sự và chia sẻ những điều đúng, sai, hạnh phúc hay không hạnh phúc.
However, wanting to teach our children well, we who must be exemplary wife or husband live our mindful and awakening lives by applying and practicing loving speech and deep listening in our daily lives. When the wife says something angry, husband has to practice the conduct of listening with his unprejudiced, non-judgmental and non-opposed mind. Waiting for his wife to finish speaking, at that time, the husband starts to speak skillfully and flexibly. Conversely, when the husband angers, the wife also has to practice to listen deeply to what her husband is speaking. Waiting for her husband’s to finish speaking, the wife begins to confide and share in right and wrong, happy and unhappy things. 
Song, qua quá trình thực tập ái ngữlắng nghe, đôi lúc người vợ nói lớn tiếng bằng cách trả lời với người chồng bằng những lời bực mình trong khi người chồng đang nói. Ngược lại, trong khi người vợ đang nói, người chồng cũng trả lời lại với người vợ bằng những lời khó chịu, song cả hai người đều nhận biết rằng việc trả lời cọc cằn của họ đều không dễ thương và không đem lại kết quả tốt đẹp và lợi ích cho cả hai. Ở điểm này, người có tu tập khác hơn người chưa có tu tập. Ban đầu người chồng giận và nói điều gì đó bất hòa, người vợ cố gắng lắng nghe và hiểu những gì người chồng nói khoảng 20 phần trăm, dần dần lên tới 40, 60, 80, và 100%.
But, over the course of practicing loving speech and deep listening, sometimes she speaks out loudly by responding to her husband with upset words while he is speaking. Conversely, while His wife is speaking, he also responds to her with his unpleasant words, but both husband and wife realize that actions of their rough responses are unlovable and do not bring the good results and benefits to both. At this point, a person with practice is different than a person without practice. Initially, if husband angers and says something unharmonious, his wife tries to listen to what her husband says and understands about 20 percent, gradually building up to 40, 60, 80, and 100%.   
   

Tu tập là quá trình chuyển hóa; chuyển hóa không lắng nghe thành lắng nghe, chuyển hóa cái giận thành cái vui, chuyển hóa cái bực bội và khổ đau thành an vui và hạnh phúc; hạnh phúc cho mình và cho người thân người thương trong gia đình của mình. Chúng ta biết rằng ái ngữ lắng nghe là hạnh thực tập của đức Mẹ hiền Quán Thế Âm (Avalokiteśvara).[3] Người nào thực tập được hạnh ái ngữlắng nghe thì người đó có thể gặt hái được hoa trái an vui và hạnh phúc đích thực cho tự thân và cho tha nhân ngay bây giờ và ở đây trong cuộc sống hiện tại.    

 Cultivation is the process of transforming; transforming non-listening into listening, transforming anger into joy, transforming frustration and suffering into peaceful joy and happiness; happiness for oneself and for one’s relatives and the loved ones in one’s family. We know that loving speech and deep listening are the conduct of practice of gentle Mother Avalokiteśvara.[4] Those who practice the conducts of loving speech and deep listening gather flowers and fruits of authentic peace and happiness for themselves and for others in right here and right now in the present life.    
Một điều nữa là, khi nói một điều gì, nếu người vợ hoặc người chồng phải nói đúng lúc, đúng nơi, và đúng đối tượng, thì lời nói của người vợ hoặc của chồng trở nên có ý nghĩa và giá trị. Ngược lại, nếu người vợ hoặc người chồng không nói đúng lúc, đúng chỗ, và đúng đối tượng, thì lời nói đó không có ý nghĩa và và không có giá trị.   
Trong gia đình, người vợ và người chồng thực tập được như vậy, thì họ hạnh phúc, gia đình họ hạnh phúc và con cái của họ cũng được hạnh phúc. Chúng ta nên nhớ rằng hạnh phúc của người vợ chính là hạnh phúc của người chồng, và ngược lại, bất hạnh của người chồng trở thành bất hạnh của người vợ và bất hạnh của con cái. Nếu chúng ta hiểu và thực tập được như vậy, thì gia đình ta hạnh phúc, chúng ta và con cái của chúng ta cảm thấy an vui.

One more thing, when saying something, if the wife or husband has to speak at the right time, at the right place, and with the right object, her or his speaking gets meaningful and valuable. Conversely, if she or he does not speak at the right time, at the right place, and with the right object, her or his speaking has no meaning and no value.
In the family, the wife and husband practice like this, they are happy, their family is happy, and their children are also happy. We should remember the wife’s happiness is also the husband’s happiness, and vice versa, the husband’s unhappiness becomes the wife’s unhappiness and the children’s unhappiness. If we understand and practice like this, our family is happy, our children and we feel peaceful and joyful.Kính chúc quý vị thân tâm thường an lạc!
Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và theo dõi!
May all of you be peaceful and happy all the time!
Thank you for your attention!
[1]   Đề tài này trình bày sẽ mất khoảng 15 phút. Xem tin tức của đại học Seattle qua website http://search.seattleu.edu/commons/post.aspx?id=73883
[2]   This topic presented will take up about fifteen minutes. See Seattle University news through website http://search.seattleu.edu/commons/post.aspx?id=73883  
[3]  This Bodhisattva has the capacity to listen to human beings’ cries to save them.
[4]   Vị Bồ tát này có khả năng lắng nghe tiếng kêu khóc của chúng sinh để cứu giúp.

(Please click to watch movie)